• Клуб на професионалните сондьори

Проектиране на сондажи за вода за България


Хидрогеоложки проучвания с анализ в помощ за проектиране на сондажи за вода за България

Създайте заявка

Обадете се сега!

Заявете обаждане


Защо да изберете България PRO Drillers Club?

Ето Ви 10 причини ➤


 

                                                                                                                                                                                                                                                                         • Мнение и оценка:

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ние от България PRO Drillers Club сме благодарни за изразеното Ви мнение!

                                                                                                                                                                                                                                                                         Исак Хавиер

                                                                                                                                                                                                                                                                         26/11/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                         България

                                                                                                                                                                                                                                                                         Оценка на услуга:

                                                                                                                                                                                                                                                                         Отлично

                                                                                                                                                                                                                                                                         Оценка за съотношение цена - качество:

                                                                                                                                                                                                                                                                         Отлично

                                                                                                                                                                                                                                                                         Бихте ли ни препоръчали:

                                                                                                                                                                                                                                                                         Да

                                                                                                                                                                                                                                                                         Създаване на проект с план за изграждане на сондаж за вода в имот за България .

                                                                                                                                                                                                                                                                         Проектиране на сондажи за вода за България

                                                                                                                                                                                                                                                                         Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар за проектиране на водовземно съоръжение за България

                                                                                                                                                                                                                                                                         Хидрогеоложки проучвания с анализ в помощ за проектиране на сондажи за вода за България

                                                                                                                                                                                                                                                                         Проучване и проектиране на сондаж за вода за България

                                                                                                                                                                                                                                                                         Създаване на проект с план за изграждане на водовземно съоръжение за България


                                                                                                                                                                                                                                                                         Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за България

                                                                                                                                                                                                                                                                         1. Проучване с изграждане на сондаж за вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         2. Откриване дълбочина на водата за сондаж
                                                                                                                                                                                                                                                                         3. Оценка на находища на минерални води
                                                                                                                                                                                                                                                                         4. Хидрогеоложки проучвания
                                                                                                                                                                                                                                                                         5. Скенер за търсене на вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         6. ГеоРадар за вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         7. Търсене на вода с георадар
                                                                                                                                                                                                                                                                         8. Откриване на подземна вода с георадар
                                                                                                                                                                                                                                                                         9. Геофизично откриване на вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         10. Проучване за вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         11. Водоснабдителни сондажи
                                                                                                                                                                                                                                                                         12. Сондажи и кладенци за вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         13. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци
                                                                                                                                                                                                                                                                         14. Сондажни услуги
                                                                                                                                                                                                                                                                         15. Сондиране за вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         16. Биене на сонда за вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Кладенец за вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         18. Сондаж за вода
                                                                                                                                                                                                                                                                         19. Сондьор
                                                                                                                                                                                                                                                                         20. Сондажна фирма
                                                                                                                                                                                                                                                                         21. Проучвателно ядково сондиране
                                                                                                                                                                                                                                                                         22. Геотермични сондажи

                                                                                                                                                                                                                                                                         България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

                                                                                                                                                                                                                                                                         • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

                                                                                                                                                                                                                                                                         Геофизични проучвания - търсене на вода, откриване на вода и проучване за вода за България

                                                                                                                                                                                                                                                                         Изграждането на водовземни съоръжения - сондажи или кладенци е свързано с оценката на геоложките, тектонските, литоложките и хидрогеоложки условия в изследваните райони. По тази причина търсенето на вода, откриването на вода или проучването за вода обхваща различни по тип дейности като обобщаване на информацията от предишни проучвания, наличните геоложки данни информация за изпълнени предишни сондажи, сред които и изпълняване на геофизично проучване. Обемът на извършените работи определя цената на геофизичното проучване.

                                                                                                                                                                                                                                                                         За добиване на пълна представа за проучваните имоти или терени в даден район се извършват полеви огледи, измервания на водни нива, оценка на хидрогеоложките условия и др. Важен момент е и определяне на точното местоположение на сондажите, тъй като от разнородните условия зависи различното пространствено положение на водите във водоносните хоризонти.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Използването на геофизични проучвания при откриването на вода е най-лесния и безразрушителен метод за уточняване на точката на сондиране. С напредването на технологиите се внедрява апаратура, която визуализира добре и показва със задоволителна точност оводнените интервали в геоложкия разрез. В последно време широко се използва SP проучването (проучване по метода на собствения потенциал), което се извършва в рамките на няколко часа и би могло да обхване широки площи. Последователността включва изготвяне на профили до различни дълбочини, които в последствие се анализират и използват за локализиране на най-водообилните зони.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Какво е небходимо да се направи при търсенето на вода:
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Проучване на наличните данни за района
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Извършване на теренни огледи
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Проучване с полеви методи (Вертикално електрическо сондиране - ВЕС, SP проучване и др.)
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Анализиране на получените резултати
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Изготвяне на доклад с резултатите от проучване и препоръки за дълбочината и конструкцията на сондажите

                                                                                                                                                                                                                                                                         Използването на специализирана апаратура при проучванията за вода дава информация за необходимата дълбочина на сондиране и вероятния водоприток в отделни интервали. Заключението за водните количества, които могат да се добиват от даден сондаж са свързани с експертна оценка и са приблизителни. Те могат да бъдат установени със сигурност при прокарване на проучвателен или експлоатационен сондаж. Добрите резултати от геофизичните и хидрогеоложките проучвания са свързани с комбиниране на комплекс от дейности и специализиран анализ. В този аспект геофизичните проучвания са единствено ориентировъчни и следва да се интерпретират от специалисти имащи практически опит и познания в областта.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Какво представлява методът на собствения потенциал (SP метод)?

                                                                                                                                                                                                                                                                         Методът на собствения потенциал е предложен през 1830 г. от Робърт Фокс, който провежда SP експерименти с мини в Корнуол, Англия. Два електрода се поставят в земята на няколко метра един от друг, като по един електрически проводник минава от всеки електрод към инструмента. Когато като се направи отчитане, инструментът измерва разликата в напрежението между двата електрода и съхранява стойността в паметта на компютъра. След извършване на измерването електродите се преместват  на определено разстояние и се прави следващо измерване. Серията от показания на напрежението помагат да се прецени хомогенността на средата и да се локализират местата с налични  аномалии. В зависимост от литологията и водонасищането в пласта се получават различни аномалии. Въпреки, че причината за тези аномалии не е напълно изяснена, отчитане им се корегира правопропорционално с наличието на водонаситните зони в разреза.

                                                                                                                                                                                                                                                                         За какво се използва SP метода ?
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Проучване на находища на метални полезни изкопаеми
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Откриване, търсене, проучване, намиране на подземни води
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Мониторинг на язовири и водоплътността на резервоари и водохранилища
                                                                                                                                                                                                                                                                         Положителни страни на метода
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Лесен и бърз за изпълнение
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Евтин и безразрушителен
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Подходящ за мониторингови цели
                                                                                                                                                                                                                                                                         Отрицателни страни на метода
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Изключително чувствителен на въздействия
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Недостатъчно изяснени физически аспекти
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Не дава информация за количественото състояние

                                                                                                                                                                                                                                                                         Инструментите/уредите, с които се извършва геофизичното проучване са от водеща и доказана в бранша фирма. Дълбочината на изследване е до 1200 m при необходимост, като е възможно използването на различни обхвати, с различна стъпка. Използването на естествен източник на електрическо поле с различни съпротивление отделя скали, минерали или подземни води, на базата на измерване на естественото електрическо поле. По използвания метод на собствения потенциал (SP метод) се измерва електрическата компонента на електромагнитното поле на земята, т.нар метод на естествено електрическо поле. За целта са подбрани подходящи честоти, чрез които се извършва измерването и се анализират получените данни. Тази технология е изключително подходяща за геоложки проучвания и се налага като стандарт при определяне дълбочината на подземните (подпочвените) води и интервалите на откриването им.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Класифицирането на това геофизично оборудване е в обсега на електрическото оборудване за откриване на вода. От гледна точка на приложението на тези уреди те могат да се нарекат проучвателни (георадар за вода), детектор за вода, детектор за празнини в пластовете (слаби прослойки), инструменти за инженерно проучване, геотермален детектор, детектор за измерване на вода, машина за откриване на вода, оборудване за търсене, скенер за търсене на вода и др. В инструментът е вложено използването на естествен източник на земно поле без преминаване през изкуствено поле, което пропусна изкуствените системи за захранване, за да се постигне прост и лек инструмент. След събиране на данни от уникалните вградени изчислителни функции, уредите автоматично изчертават графики на кривата в отделните точки и карта на профила. Според получените данни, можете да се предположи с голяма сигурност наличие на определени геоложки структури, като бързо, сигурно и с гаранция да се определи местоположението на водоносните интервали или водоносни хоризонти. С използваните методи се постига висока скорост и ефикасност на измерване, удобство при изследване в отдалечени райони, добри резултати и точност при работа, получаване на уникални графики и профилни карти увеличаващи максимално добрата преценка преди изграждането на водовземните въоръжения (сондажи, кладенци, дренажи и др.)

                                                                                                                                                                                                                                                                         Методът на собствения потенциал (SP метод) е геофизичнo изследванe, използвано първоначално за минни цели, за изследване на минералните находища. Тази техника се прилага за характеризиране на потока на геотермални води в и около вулканични области. Тъй като съществуват различни фактори, които влияят на повърхностното измерване на собствения потенциал, е доста трудно да се открие основната причина за генериране на собствен потенциал. В тази връзка се счита, че поведението на потока на подземни води е вид шум. Въпреки това, в случай на търсене на студени води, потокът от подземни води трябва да създаде значителен собствен потенциал в зоните си на влияние, което се отчита като по-малко сложен случай в сравнение с геотермалните зони.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Собственият потенциал, създаден от подземните води, е свързан с потенциала на потока, представен от електрокинетичните фактори като потенциала на водите и земното съпротивление (Ishido and Mizutani, 1981). Тъй като има незначителен по брой проучвания върху методите на собствения потенциал е необходимо да има и редица съпътстващи дейности при откриването на подземни води. Основните дейности са хидрогеоложки, като се изясняват техният режим. За целта се извършва изследване на водоносните хоризонти с наблюдателни сондажи и изотопи, хидрометрични наблюдения на речния отток и валежите за регионалния воден бюджет, микрометеорологично наблюдение при различна растителност и надморска височина за измерване на евапотранспирацият, подводното дрениране на подземни води в открити басейни, сондиране на геоложки проучвателни сондажи, 3D моделиране на подземните води и др.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Резултатите от сканирането с георадар или измерването по методът на собствения потенциал ясно показват регионалните характеристики на потока на подпочвените води. Също така наблюдаваният SP модел може разумно да се обясни с резултата от предварително цифрово моделиране на собствения потенциал с данни от симулацията на потока на подземните води за конкретна геоложка среда.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Изследването/търсенето на подземните води се извършва в следната последователност:
                                                                                                                                                                                                                                                                         • събиране на климатични данни
                                                                                                                                                                                                                                                                         • разглеждане на геоложките особености свързани с търсенето на подземните води в различни видове скали
                                                                                                                                                                                                                                                                         • описание на топографските особености
                                                                                                                                                                                                                                                                         • изследване взаимовръзките между повърхностните и подземните води
                                                                                                                                                                                                                                                                         • съставяне или използване на съществуващи хидродинамични карти
                                                                                                                                                                                                                                                                         • избор на подходящи за проучване геофизични техники, с последващо сканиране със специализирана апаратура,  SP техника, проучване с георадар и др.
                                                                                                                                                                                                                                                                         • избор на метод за прокарване на сондаж, с изграждане на сондажа
                                                                                                                                                                                                                                                                         • извършване на геофизични каротажи, хидрохимични и изотопни техники
                                                                                                                                                                                                                                                                         • подробно описание на локалното движение на подземните води в зоната на бъдещият сондаж
                                                                                                                                                                                                                                                                         • доклад от проучването за вода - определяне на най-подходящо място за изграждане на сондаж

                                                                                                                                                                                                                                                                         Популярни и разговорни търсения в Интернет преди прокарването на сондажите за вода са: намиране на вода България, скенер за вода България, търсене на вода с пръчки България, търсене на вода с багети България, услуги георадар България, намиране на вода с пръчки България, откриване на вода с шише България, откриване на вода с багети България, детектор за подземна вода, търсене на вода с медни пръчки, уред за откриване на вода, как се търси вода, уред за търсене на вода, карта на подземните води, уред за намиране на вода България, багети за търсене на вода България, подземни води България, дълбочина на подпочвените води България, проверка за вода България, водоснабдяване България, подземни води България.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Какво извършват частично или изцяло фирмите и специалистите, с които ще се свържете: сондажни услуги България, проектиране на сондажи България, геофизично проучване за вода с георадар България, радиестезично търсене на подземна вода България, откриване на вода за сондаж България, геофизично откриване на вода България, търсене на вода с георадар България, определяне дълбочината на подпочвените води България, откриване на подземна вода за сондиране България, хидрогеоложки проучвания България, определяне дълбочината на водоносен слой България, търсене на подпочвени води България, сондажи за вода България, ядкови и безядкови сондажи България, геоложки доклади България, пиезометри България, ремонт на сондажи България, отстраняванена аварии с потопяема помпа България при скъсване и затлачване, квалифициран персонал България, завършени обекти България, доволни клиенти България, изграждане на пилоти и укрепвания България, висок професионализъм, дългогодишен опит, гаранция за качество, работи на територията на цялата страна, работим бързо, коректно отговорно, екология, контролно измервателни уреди и автоматика, климатични промени, дълбочина и дебит на водата България, скала мека почва, трудно достъпен терен България, количество на изпомпваната вода България, квалифицирани експертни решения, проектиране и изграждане на хидротехнически съоръжения България

                                                                                                                                                                                                                                                                         Хидрогеоложки проучвания с анализ в помощ за проектиране на сондажи за вода за България.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Проучване и Сондажи за вода за всички райони на България:

                                                                                                                                                                                                                                                                         Аврен • Айтос • Аксаково • Алфатар • Антон • Антоново • Априлци • Ардино • Асеновград • Балчик • Баните • Банско • Батак • Белене • Белица • Белово • Белоградчик • Белослав • Берковица • Благоевград • Бобов Дол • Бобошево • Божурище • Бойница • Бойчиновци • Болярово • Борино • Борован • Борово • Ботевград • Братя Даскалови • Брацигово • Брегово • Брезник • Брезово • Брусарци • Бургас • Бяла Слатина • Бяла-Варна • Бяла-Русе • град Варна • град Велики Преслав • град Велико Търново • град Велинград • село Венец • град Ветово • село Ветрино • град Видин • град Враца • град Вълчедръм • град Вълчи дол • град Върбица • град Вършец • Габрово • Генерал Тошево • Георги Дамяново • Главиница • Годеч • Горна Малина • Горна Оряховица • Гоце Делчев • Грамада • Гулянци • Гурково • Гълъбово • Гърмен • Две могили • Девин • Девня • Джебел • Димитровград • Димово • Добрич-град • Добрич-селска • Долна баня • Долна Митрополия • Долни Дъбник • Долни чифлик • Доспат • Драгоман • Дряново • Дулово • Дупница • Дългопол • Елена • Елин Пелин • Елхово • Етрополе • Завет • Земен • Златарица • Златица • Златоград • Ивайловград • Иваново • Искър • Исперих • Ихтиман • Каварна • Казанлък • Кайнарджа • Калояново • Камено • Каолиново • Карлово • Карнобат • Каспичан • Кирково • Кнежа • Ковачевци • Козлодуй • Копривщица • Костенец • Костинброд • Котел • Кочериново • Кресна • Криводол • Кричим • Крумовград • Крушари • Кубрат • Куклен • Кула • Кърджали • Кюстендил • Левски • Лесичово • Летница • Ловеч • Лозница • Лом • Луковит • Лъки • Любимец • Лясковец • Мадан • Маджарово • Макреш • Малко Търново • Марица • Медковец • Мездра • Мизия • Минерални бани • Мирково • Момчилград • Монтана • Мъглиж • Невестино • Неделино • Несебър • Никола Козлево • Николаево • Никопол • Нова Загора • Нови пазар • Ново Село • Омуртаг • Опака • Опан • Оряхово • Павел баня • Павликени • Пазарджик • Панагюрище • Перник • Перущица • Петрич • Пещера • Пирдоп • Плевен • Пловдив • Полски Тръмбеш • Поморие • Попово • Пордим • Правец • Приморско • Провадия • Първомай • Раднево • Радомир • Разград • Разлог • Ракитово • Раковски • Рила • Родопи • Роман • Рудозем • Руен • Ружинци • Русе • Садово • Самоков • Самуил • Сандански • Сапарева Баня • Сатовча • Свиленград • Свищов • Своге • Севлиево • Септември • Силистра • Симеоновград • Симитли • Ситово • Сливен • Сливница • Сливо поле • Смолян • Смядово • Созопол • Сопот • Средец • Стамболийски • Стамболово • Стара Загора • Стражица • Стралджа • Стрелча • Струмяни • Суворово • Сунгурларе • Сухиндол • Съединение • Твърдица • Тервел • Тетевен • Тополовград • Трекляно • Троян • Трън • Трявна • Тунджа • Тутракан • Търговище • Угърчин • Хаджидимово • Хайредин • Харманли • Хасково • Хисаря • Хитрино • Цар Калоян • Царево • Ценово • Чавдар • Челопеч • Чепеларе • Червен бряг • Черноочене • Чипровци • Чирпан • Чупрене • Шабла • Шумен • Ябланица • Якимово • Якоруда • Ямбол • София град

                                                                                                                                                                                                                                                                         Популярни търсения в мрежата

                                                                                                                                                                                                                                                                         XML Sitemap

                                                                                                                                                                                                                                                                         https://prodrillersclub.com