• Клуб на професионалните сондьори

Сондаж за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077


Получете цена за сондаж за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077

Проучваме и създаваме план за изграждане на сондаж за вода в 3 стъпки:

 • Първо: Заявете онлайн проучване за вода - Стъпки 1 и 2: Изберете квадратура на терен - вижте цена, изберете от календара ден за посещение от техник и създайте онлайн заявка за проучване на подземни води с георадар.
 • В Стъпка 3 - получвате оферти с цена.

Цена за проучване

Обадете се сега!

Заявете обаждане


Защо да изберете България PRO Drillers Club?

Ето Ви 10 причини ➤

Получете цена за сондаж за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077


 • Мнение и оценка:

Препоръка за България PRO Drillers Club

С Ибрямов

01/02/2023

Ламбовска махала Копривщица 2077

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Изграждане на сондажи за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077 с адрес Ламбовска махала Копривщица община Копривщица област София, п.к.2077.

Сондаж за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077

Сондажи за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077 чрез prodrillersclub.com

Изграждане на сондажи за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077

Получете цена за сондаж за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077

Плитки и дълбоки сондажи за вода за Ламбовска махала Копривщица 2077


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Ламбовска махала Копривщица 2077

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж Ламбовска махала Копривщица 2077
 3. Геофизично откриване на вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 4. Откриване на подземна вода с георадар Ламбовска махала Копривщица 2077
 5. Търсене на вода с георадар Ламбовска махала Копривщица 2077
 6. ГеоРадар за вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 7. Скенер за търсене на вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 8. Хидрогеоложки проучвания Ламбовска махала Копривщица 2077
 9. Оценка на находища на минерални води Ламбовска махала Копривщица 2077
 10. Проектиране на сондажи за вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 11. Проучване за вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 12. Водоснабдителни сондажи Ламбовска махала Копривщица 2077
 13. Сондажи и кладенци за вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци Ламбовска махала Копривщица 2077
 15. Сондажни услуги Ламбовска махала Копривщица 2077
 16. Сондиране за вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 17. Биене на сонда за вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 18. Кладенец за вода Ламбовска махала Копривщица 2077
 19. Сондажна фирма Ламбовска махала Копривщица 2077
 20. Сондьор Ламбовска махала Копривщица 2077
 21. Проучвателно ядково сондиране Ламбовска махала Копривщица 2077
 22. Геотермични сондажи Ламбовска махала Копривщица 2077

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Хидрогеоложки проучвания за Ламбовска махала Копривщица 2077

Хидрогеоложките проучвания включват комплекс от дейности, свързани с изясняване на хидрогеоложката обстановка. Обикновено те предхождат изграждането на нови сондажи и шахтови кладенци, указват точното и ефективно разположение на дренажни съоръжения, определят количествени и качествени показатели на подземните води.

Ефективността и цената на хидрогеоложките проучвания зависи пряко от предварителното планиране и оценка на необходимите дейности. Могат да бъдат отделени няколко етапа на проучвателните дейности:

Първи етап

При извършване на хидрогеоложко проучване обикновено се използва следният подход:

 • Локализират се съществуващи изработки - сондажни кладенци, мониторингови пунктове за подземни и повърхностни води;
 • Изясняват се границите и разположението на повърхностни водни тела, включително извори, влажни зони, езера, блата, реки и потоци;
 • Отбелязва се наличната инфраструктура в населени или близко до населени места – отводнителни канали, канавки, дренажни точки, шахти, колекторни системи;
 • Запознаване със съществуващата геоложка и тектонска информация;
 • Проверка за наличие на съществуващи техногенни въздействия, които оказват влияние върху режима на повърхностните и подземни води (в това число разкрития, кариери и др.).

Полевата работа се предхожда от подготовка свързана с набиране на картен материал (топографски карти в различен мащаб, геоложки и тектонски карти, материали от предишни проучвания с хидродинамични и хидрохимични карти).

За навлизане и установяване на обхвата на обекта се построяват геоложки и хидрогеоложки профили. Те се базират на геоложки, геофизични и хидрогеоложки доклади, както и на предишни измервания на водни нива. Профилите съдържат почвена и стратиграфска информация, главни геоложки структури и литология, геоложки граници в дълбочина, водни нива (за различни периоди, ако има налични данни), съществуващи инженерни съоръжения.

Хидрогеоложките проучвания обхващат и подхранването на подземните води, за което е необходима информация за валежите, нивата и количествата в реките.

Събраната информация се анализира и обобщава, като това включва провеждане на дискусия върху регионалната и локалната хидрогеология, оценява се доколко съществувата информация е достатъчна и се посочват райони, в които да бъдат проведени допълнителни изследвания.

Втори етап

Разработва се работен план за характеризиране на проучваната площадка. Уточнават се:

 • Целите на проучването;
 • Прави се предложение за проучването - с броя местоположението и дълбочината на предвидените за изграждане изработки, метод на почвено опробване и класификация;
 • Уточняване на интервалите на тестване, типа и броя на лабораторните тестове;
 • Определя се конструкцията на сондажите;
 • Планират се броя и типа на опитно филтрационните полеви тестове;
 • Определя се честотата на измерване на водното ниво;
 • Посочват се броя на водните проби, които ще бъдат предоставени за химичен, радиологичен и микробилогичен анализ;
 • Необходим е план график по периоди за завършване на проучванията.

Полеви дейности

Полевите дейности при хидрогеоложките проучвания следват работната програма съставена в предишен етап. Те включват водочерпения, хидрогеоложко облседване в локален план, използване на полеви преносими лаборатории, за определяне специфични показатели на подземната вода, с предварително заснемане метоположението на проучваните обекти. В съвременната хидрогеология се налага използването на геофизични проучвания при търсенето и откриването на подземни (подпочвени) води. Проучването за вода се извършва по различни електрически методи в геозизиката, най-често е използването на вертикално електрическо сондиране, метод на собствения потенциал (SP метод). Последният се извършва със специализирана апаратура / уреди (популярна като георадар) , която позволява изготвянето на профили и оценка на водоносните интервали по установени статистически процедури.

Необходимо е хидрогеоложките проучвания да бъдат съгласувани с органите на МОСВ или Басейновите дирекции, когато се налага изграждането на проучвателни или експлоатационни сондажи и изработки.

Резултатите от проучванията се документират надлежно, като се водят журнали, изготвят се водочерпателни карнети и се използват географските информационни системи за представяне на получените данни. Изготвя се хидрогеоложки доклад, с включени хидродинамични, хидрохимични карти, карти по коефициент на филтрация и по проводимост.

Геофизично проучване за вода Ламбовска махала Копривщица 2077, геофизични проучвания за търсене откриване на вода Ламбовска махала Копривщица 2077, сондажи за вода Ламбовска махала Копривщица 2077, сонда Ламбовска махала Копривщица 2077, сондаж за вода Ламбовска махала Копривщица 2077, проучване за сондаж Ламбовска махала Копривщица 2077, проучване за сонда Ламбовска махала Копривщица 2077, биене на сонда Ламбовска махала Копривщица 2077, признаци за подпочвена вода Ламбовска махала Копривщица 2077, дълбочина сонда Ламбовска махала Копривщица 2077, сканиране за вода Ламбовска махала Копривщица 2077, уред за търсене на вода Ламбовска махала Копривщица 2077, скенер за вода Ламбовска махала Копривщица 2077, георадар за вода цена Ламбовска махала Копривщица 2077, машина за откриване на вода Ламбовска махала Копривщица 2077, определяне дълбочината на подпочвените води Ламбовска махала Копривщица 2077, как се прави сондаж за вода Ламбовска махала Копривщица 2077, детектор за подземна вода Ламбовска махала Копривщица 2077, търсене на вода с георадар Ламбовска махала Копривщица 2077, откриване на вода за сондаж Ламбовска махала Копривщица 2077