✍🏿️  Вижте цени!

 • 💧 PRO Drillers Club

PRO Drillers Club

Получете цена за проучване на вода с ГеоРадар преди изграждане на сондаж в Кърджали

ГеоРадар за откриване на вода в Кърджали

Търсене и откриване на подземна вода за сондаж с ГеоРадар в Кърджали

Проучване на подземна вода за сондаж с ГеоРадар в Кърджали


 

ГеоРадар » Кърджали » ГеоРадар за откриване на вода

 • 💧 Ground Water

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар в Кърджали

Получете цена за проучване на вода с ГеоРадар преди изграждане на сондаж в Кърджали, prodrillersclub.com, гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836.Получете цена за проучване на вода с ГеоРадар преди изграждане на сондаж в Кърджали

Информираме Ви, че в цената посочена в офертата ни включва транспортна такса до адрес на терена в Кърджали.

Търсене и откриване на подземна вода за сондаж с ГеоРадар в Кърджали

ГеоРадар за откриване на вода в Кърджали

Получете цена за проучване на вода с ГеоРадар преди изграждане на сондаж в Кърджали, prodrillersclub.com, гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836.

Попитайте ни, как ценообразуваме цена за ГеоРадар за откриване на вода?

 • 💧 PRO Drillers Club

Търсене и откриване на подземна вода за сондаж с ГеоРадар в Кърджали

PRO Drillers Club представя професионални услуги по ГеоФизични проучвания на прясно студени и минерални води и изграждане на тръбни сондажни кладенци в Кърджали

 1. ГеоРадар за вода
 2. Откриване на вода за сондаж
 3. Геофизично проучване за вода
 4. Проучване на вода за кладенец
 5. Проучване за минерална вода
 6. Оценка на находища на минерални води
 7. Скенер за търсене на вода
 8. Сканиране и откриване на вода за сондаж
 9. Търсене на подземни води за сондажи
 10. Инженерно геоложко проучване
 11. Хидрогеоложки проучвания
 12. Откриване дълбочина на водата за сондаж
 13. Установяване дебита на подземните води
 14. Преглед на проблемни кладенци
 15. Сондажи за вода
 16. Сондиране за вода
 17. Биене на сонда за вода
 18. Фирми за сондажи за вода и сондьори
 19. Кладенец за вода

PRO Drillers Club - Клуба на професионалните сондьори | Кърджали

 • 💧 Ground Water: Проекти

ГеоРадар за откриване на вода в Кърджали

гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836

Получете цена за проучване на вода с ГеоРадар преди изграждане на сондаж в Кърджали, prodrillersclub.com, гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836.

Как ни оценяват клиентите?

С. Хюсеинов

07/09/2023

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

България PRO Drillers Club

Партньорски уеб сайт https://www.prodrillersclub.com представя 💧 PRO Drillers Club: ГеоФизични услуги по откриване на подземна вода и сондажи в цялата страна:

Получете цена за проучване на вода с ГеоРадар преди изграждане на сондаж в Кърджали.

6639 Айрово • 6749 Багра • 6600 Байкал Кърджали • 6669 Бащино • 6689 Бели пласт • 6742 Бленика • 6744 Божак • 6730 Бойно • 6681 Болярци • 6600 Боровец Кърджали • 6737 Брош • 6600 България Кърджали • 6662 Бяла поляна • 6656 Бялка • 6602 кв Веселчане Кърджали • 6609 кв Възрожденци Кърджали • 6738 Главатарци • 6604 Гледка Кърджали • 6647 Глухар • 6675 Гняздово • 6744 Голяма бара • 6604 Горна гледка Кърджали • 6685 Горна крепост • 6600 Гробищен парк Кърджали • 6651 Гъсково • 6670 Добриново • 6663 Долище • 6686 Долна крепост • 6642 Дъждино • 6747 Дъждовница • 6637 Дънгово • 6735 Енчец • 6654 Жинзифово • 6636 Житарник • 6749 Зайчино • 6653 Звезделина • 6658 Звезден • 6668 Звиница • 6732 Звъника • 6744 Звънче • 6740 Зелениково • 6627 Зимзелен • 6650 Зорница • 6628 Иванци • 6745 Илиница • 6623 Калинка • 6675 Калоянци • 6729 Каменарци • 6734 Кобиляне • 6676 Кокиче • 6733 Кокошане • 6661 Конево • 6743 Костино • 6600 Крайбрежна зона Кърджали • 6739 Крайно село • 6671 Крин • 6744 Крушевска • 6743 Крушка • 6600 Кърджали • 6600 Кърджали център • 6728 Кьосево • 6645 Лисиците • 6638 Лъвово • 6684 Люляково • 6675 Майсторово • 6640 Македонци • 6745 Мартино • 6660 Миладиново • 6670 Мост • 6679 Мургово • 6674 Мъдрец • 6722 Невестино • 6611 Ненково • 6641 Опълченско • 6655 Орешница • 6644 Островица • 6624 Охлювец • 6657 Панчево • 6600 Парк Горубсо Кърджали • 6629 Парк Простор Кърджали • 6741 Пеньово • 6643 Пепелище • 6673 Перперек • 6634 Петлино • 6630 Повет • 6609 Прилепци • 6600 Промишлена зона А Кърджали • 6610 Промишлена зона Б Кърджали • 6610 Промишлена зона Изток Кърджали • 6604 Промишлена зона Юг Кърджали • 6632 Пропаст • 6746 Пъдарци • 6720 Рани Лист • 6649 Резбарци • 6600 Републиканска Кърджали • 6742 Ридово • 6659 Рудина • 6675 Сватбаре • 6745 Севдалина • 6621 Седловина • 6727 село Велешани • 6744 село Висока • 6678 село Висока поляна • 6646 село Вишеград • 6633 село Воловарци • 6745 село Върбенци • 6660 Сестринско • 6629 Сипей • 6652 Скалище • 6748 Скална глава • 6720 Скърбино • 6741 Снежинка • 6648 Соколско • 6688 Соколяне • 6721 Солище • 6738 Срединка • 6741 Старо място • 6731 Стражевци • 6660 Страхил войвода • 6683 Стремово • 6680 Стремци • 6610 Студен кладенец Кърджали • 6668 Татково • 6728 Тополчане • 6682 Три Могили • 6745 Ходжовци • 6622 Царевец • 6744 Чеганци • 6672 Черешица • 6626 Черна скала • 6670 Черньовци • 6625 Чилик • 6677 Чифлик • 6650 Широко поле • 6732 Яребица • 6687 Ястреб

Получете цена за проучване на вода с ГеоРадар преди изграждане на сондаж в Кърджали

ГеоРадар за откриване на вода в Кърджали | PRO Drillers Club

ГеоРадар за откриване на вода

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар в Кърджали

Получете цена за проучване на вода с ГеоРадар преди изграждане на сондаж в Кърджали, prodrillersclub.com, гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836.

Търсене и откриване на подземна вода за сондаж с ГеоРадар

https://www.prodrillersclub.com

https://www.prodrillersclub.com/sitemap-index.xml

 • 💧 Ground Water: Инфо Блог

Нормативна уредба

Закони
 • Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.)
 • Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.)
 • Закон за водите (обн., ДВ, бр.67/27.07.1999 г.)
Наредби
 • НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите
 • НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.)
 • НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.)
 • НАРЕДБА № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (обн. ДВ, бр.88/2000 г.)
 • НАРЕДБА № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.)
 • НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г.)
 • НАРЕДБА № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води (обн., ДВ, бр. 96 от 12.12.1986 г.)
 • НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.)
 • НАРЕДБА № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2001 г.)
 • НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г )
 • НАРЕДБА № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 г.)
 • НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г.)
 • НАРЕДБА № 13 от 2.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 37 от 8.05.2007 г.)
 • НАРЕДБА № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.)
 • НАРЕДБА № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (обн., ДВ, бр. 43 от 9.06.2009 г.)
 • НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.)
 • Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели - Обнародванa ДВ, бр. 68 от 3 август 2004 г.; в сила от 3 август 2004 г
 • Закон за концесиите - Обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.
 • Правилник за прилагане закона за концесиите - Обн. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., попр. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007 г.
 • Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - Обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г.
 • НАРЕДБА N2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. - Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи - Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., попр. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012 г.
 • НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации - Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005 г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005 г.
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006 г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г